کلوتِ لوت

آرم استرانگ وقتي پا به كره ماه گذاشت نمي دانم چه احساسي داشت! زمانيكه بر كلوت لوت پا ميگذاري و دور دست افق را مي نگري و عمق سكوت را با تمام وجود حس ميكني، بيان آن لحظه در توان قلم نگنجد. "گذري بر جاي پاي محمل سواران كوير"(مجله دوستداران شکار و طبیعت شماره 66) بيان احساس نگاهي است كه از اين منظر توصيف گرديده..0

» بحران نگران کننده یوز پلنگ ایران در زیستگاههای استان یزد :: ۱۳٩٦/٤/٢٠
» قولهائی که عملی نشد :: ۱۳٩٥/۸/٩
» بس کنید:قتل نفس برازنده هیچ کجای کره مسکون نیست :: ۱۳٩٥/٤/۸
» بحران کودکانمان را جدی بگیریم :: ۱۳٩٥/۱/٤
» ارمغان ابتکار برای دانش آموختگان محیط زیست سفر دکتر معصومه ابتکار در روز شنبه :: ۱۳٩٤/٩/٢٥
» ۱۳٩٤/۸/٢ :: ۱۳٩٤/۸/٢
» نامه به کیخا :: ۱۳٩٤/٤/۸
» تحلیلی بر علل کشتار حیات وحش در ایران :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» بانوی خاطره ها رخ در نقاب خاک کشید و دوست دارانش را به سوگ نشاند. :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» ۱۳٩۳/٧/۱٧ :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» مواظب باشیم که وارث سیاره زمین عقرب ها نباشند :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» ۱۳٩٢/۸/۸ :: ۱۳٩٢/۸/۸
» اگر دستی دراز شد بفشاریم :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» نا گفته های پروژه یوز که بی پاسخ ماند :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» نکته باریکتر از مو :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» فراز هائی از تاریخ ویل دورانت :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» ۱۳٩٢/٤/٢۳ :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» محمود دلاوری :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» ۱۳٩۱/٩/۱ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» ۱۳٩۱/٩/۱ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» ۱۳٩۱/٩/۱ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» ۱۳٩۱/٩/۱ :: ۱۳٩۱/٩/۱
» به طبیعت احترام بگذاریم :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» ۱۳٩۱/۸/۱٦ :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» ۱۳٩۱/۸/٥ :: ۱۳٩۱/۸/٥
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» ۱۳٩۱/٧/٢۸ :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ۱۳٩۱/٦/۱٢ :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» پرستو :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» همدردی با هموطنان عزیز آذربایجانی :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» سفرنامه :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» طلسم شکست : :: ۱۳٩۱/٥/٧
» ۱۳٩۱/٥/٥ :: ۱۳٩۱/٥/٥
» در جهان ما چه می گذرد؟ :: ۱۳٩٠/٢/٦
» نگاهی به گذشته زاغ بور :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» برای آنان که خود درگیری دارند :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» همیشه اوضاع بر وفق مراد نیست... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» زیستگاه ببرسیبری درایران کجاست :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» برو ای فقیه دانا، به خدای بخش مارا---تو زهد و پارسائی، من و عاشقی و رندی :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» گور به گور شدن گورخرهای یزد، تراژدی غم انگیز ندانم کاریها... :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» شانس :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» خودتان ببینید و قضاوت کنید... :: ۱۳۸٩/٩/٥
» کمی عقده دل بگشاییم... :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» هزار دره (دره انجیر) :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» رفتار غیر منتظره کل و بزها در پارک ملی سیاهکوه اردکان :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» ریزآب خرما :: ۱۳۸٩/٦/٧
» چشمه سه گوره :: ۱۳۸٩/٦/٤
» درخت بنه خشکی که زیارتگاه شد...! :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» ادامه مطلب سیاه کوه: :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» اگرچه دستش از هیجان لرزید ولی لحظه خوبی را شکار کرد! :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» مروری بر خاطرات روزهای خدمت :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
» ۱۳۸٩/٥/۳ :: ۱۳۸٩/٥/۳
» بازی زندگی :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» نگاهی به روزهای رفته، و مرور خاطرات گذشته :: ۱۳۸٧/٩/٢
» ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» ۱۳۸٧/٧/۱۱ :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
» ۱۳۸٧/٦/٢٢ :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» آیا تمدن با مطلب زیر معنی میشود؟ :: ۱۳۸٦/٦/۱٢
» ۱۳۸٦/٤/٦ :: ۱۳۸٦/٤/٦
» تله متری یوز پلنگ برای اولین بار در منطقه حفاظت شده کوه بافق انجام شد. :: ۱۳۸٦/۳/٢۳
» پاسخ به سوالات شما عزيزان :: ۱۳۸٦/۳/٢۳
» برفخانه طزرجان :: ۱۳۸٤/۱/٢٦
» زاغ بور :: ۱۳۸۳/۸/۱٥
» کویر لوت :: ۱۳۸۳/٦/٩
» فعاليتهای کاری :: ۱۳۸۳/٤/۳٠
» بيوگرافی :: ۱۳۸۳/٤/٩


Design By : Night Skin