کلوتِ لوت

آرم استرانگ وقتي پا به كره ماه گذاشت نمي دانم چه احساسي داشت! زمانيكه بر كلوت لوت پا ميگذاري و دور دست افق را مي نگري و عمق سكوت را با تمام وجود حس ميكني، بيان آن لحظه در توان قلم نگنجد. "گذري بر جاي پاي محمل سواران كوير"(مجله دوستداران شکار و طبیعت شماره 66) بيان احساس نگاهي است كه از اين منظر توصيف گرديده..0

مهر 96
4 پست
شهریور 96
3 پست
تیر 96
3 پست
تیر 94
2 پست
اسفند 93
1 پست
آذر 93
4 پست
مهر 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
3 پست
تیر 92
7 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
5 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
آبان 83
1 پست
شهریور 83
1 پست
تیر 83
2 پست