انتخابات
برای اولین بار در زندگی کاندید انتخابات شدم. فقط یک دلیل داشت آنهم به خاطر اینکه اسمی از محیط زیست باشد ،شاید بتوان کاری کرد ! اکثر کاندیداها از سازمان جهاد کشاورزی و مرحله بعد منابع طبیعی بودند . گفتیم محیط زیست را از غربت و بی نام و نشانی در آوریم واز مظلوم واقع شدنشان دفاعی کنیم .چنان دوستان بی تفاوت با قضیه برخورد کردند و حضورشان در صحنه کمرنگ بود که از کرده امان پشیمان شدیم . ضمن اینکه واقعاً کارشناسان محیط زیست حقشان ضایع شده و نسبت بکار گرفتنشان در مقایسه با سایر رشته های کشاورزی تقریباً صفر است .ظاهراًدوستان خواب صبح روز جمعه را به حضور درپای صندوق رأی ترجیح داده اند .اگر خواستار انجام کاری هستیم باید بدانیم که حرکت لازمه انجام کارست نه بی تفاوتی و انتقاد بدون عمل .سعی کنیم خودمان را باور داشته وبه راهی که رفته ایم احترام قائل شویم .عدم حضور به منزله عدم وجود تلقی خواهد شد.
هستم اگر میروم - 

/ 0 نظر / 12 بازدید