محمود دلاوری

محمود دلاوری :هشتاد ویکسال از زندگی را پشت سر گزارده .تنها کسی است که آخرین گور خر های یزد را در دشتهای حاجی آباد و ریگزارهای زرین و سیاه کوه اردکان شکار کرده .او میگفت از پانزده سالگی اسلحه سرپر بدست گرفته ، اهل شکار کوه یعنی کل و بز و قوچ ومیش نبوده . میگفت تنها هنر من موتور سواری در بیراهه ها و تعقیب گورخر _ آهو و جبیر بوده .درحال موتور سواری دستش را از فرمان رها و تیراندازی میکرده . کم اتفاق میافتاد که تیرم خطا رود .عجیب تر اینکه در همان حالت که دستها از فرمان جدا بوده تفنگ سر پرش را دو باره مسلح و به تعقیب ادامه میداده .در استان یزد دارای شهرت شکارچی گری و موتور سوار یکه تازی بوده .او در ادامه تعریف خاطراتش گفت به محض پیروزی انقلاب دست از شکار شستم و پا به بیابان نگذاشتم. به کشاورزی پرداختم .او اکنون کمی مریض احوال وزیر نظر پزشک است .مزرعه نسبتا وسیعی در احمدآباد اردکان دارد که به همراه همسر و فرزندانش به آن رسیدگی میکنند .ضمنا استاد بنای قابلی نیز بوده. دو موتور سیکلت قدیمیش را که یادگار ایام جوانیش میباشد را در انبار مزرعه نگهداشته واز فروش آنها صرف نظر کرده .اطلاعات ارزنده ای راجع به گونه های حیات وحش و گذشته شکار گاههای  یزد دارد .ملاقات خوبی ومرور بر خاطرات نشان میداد که اوهم سر حالتر شده واز جایش بلندشد تا مزرعه _ موتورسیکلت های بایگانی شده در انبار_ کارهای ساختمانی اش را بما نشان دهد. ازاو خواستیم تا با اسلحه خفیفش عکسی یادگاری از او داشته باشیم و او قبول کرد وزمان خدا حافظی از ما خواست تادر فصل برداشت پسته به مزرعه اش برویم تا پذیرای ما باشد.

/ 1 نظر / 59 بازدید
سید علی اصغر میرجلیلی

سلام ممنون. عالی بود