بگذریم

 

بگذریم

هیچکس حرفی نمیزند ولی این بدان معنی نیست که هیچ اتفاقی نیفتاده .

باید یادمان باشد که یار محمد شادلو ها – سرهنگ گلسرخیها – اسکندر فیروزها – خسرو سریریها و تمام شکارچیان سال 1335 بودند که کانون شکار را کلید زدند و گفتند که اوضاع بعضی از گونه ها بحرانی است .کاری به این نداریم که جوانان نمیدانند یا نخوانده اند که پیدایش محیط زیست از کجا آغاز شد. ولی باید بخودآئیم و بدانیم که همان شکارچیان بودند که کاهش جمعیت ها و حذف بعضی از گونه هارا به ملت هشدار دادند و لزوم توجه به حفاظت را با هزینه شخصی اشان به ملت و بخصوص شکارچیان بی ملاحظه گوشزد کردند و اولین قانون شکار را از مجلس گذراندند .بگذریم که بعضیها فکر میکنند همه مردم نمیدانند واز موقعیتها سوء استفاده کرده و دیگران را بنام پدر محیط زیست ایران معرفی میکنند .جداً عجب روئی دارند !!. محیط زیست ایران را شکارچیان بنیان نهادند و سازمان محیط زیست وام دار شکاچیان است .بگذریم از اینکه عده ای نا آگاه و تازه به دوران رسیده پای بند هیچ اصول و ضابطه ای نیستند . دری به تخته خورده و تفنگی خریده اند و هرچه دم دستشان میاید میکشند . اینها قاتلان مزخرفی هستند که پایبند به هیچ اصولی نیستند و باید حسابشان را از انسانهای فرهیخته و قانون مدار جداکرد و در برابر قانون به اشد مجازات کیفرشان داد. لیکن اصل را فراموش نکنیم .ما شاهد صحنه جریمه شکار فرزند عبدالرضا پهلوی بوده ایم ،شاید باورش برای خیلیها سخت باشد لیکن حقیقت دارد . متأسفانه الان بجای اجرای قانون و حفاظت از مناطق معامله میکنیم و فقط به نرخ توجه میکنیم . البته کمپین های حمایت و حفاظت از محیط زیست زیاد شده و موجب خوشحالی است لیکن با این روند امیدی به بهبودی نیست .روش کار آقای دکتر عبدالحسین وهابزاده قابل ستایش است .او از نسل حاضرقطع امید و چشم پوشی کرده و با نونهالان برای نسل آینده برنامه ریزی میکند باشد که بنیادین مسئله را هدایت کند وحفظ طبیعت و زیستمندان رادر قالب یک نقشه راه نهادینه نماید . باید بدانیم که ما هرچند بخوانیم و بدانیم قادر به مدیریت طبیعت نیستیم این طبیعت است که مارا مدیریت میکند. دلیل واضح و روشن آنهم اینست که بشر در طول تاریخ زندگیش بجز تخریب طبیعت و دستکاری غیر آگاهانه کار دیگری نکرده و نخواهد توانست که جز این باشد. هر کس جز این مدعی است برای بحث کارشناسی آماده ایم .

/ 0 نظر / 11 بازدید