آیا خانمهای علاقمند به شغل محیط بانی را در منطق خواهیم دید؟؟

بین خانمها هستند افرادیکه علاقمند به هیجان و کارهای پرمخاطره اند و نباید محدودیتی داشته باشند آنان را باید بر موتورهای کراس و مسابقات رالی ببینیم گرچه هم اکنون در کشورهای آمریکائی و اروپائی هم این مناظر و مشاغل را در تیپ خانمها نمیبینیم لیکن ایجاد محدودیت نیز برای آنان کار پسندیده ای نیست . البته درایران علاوه بر اعمال این محدودیت و عدم استفاده از این قشر محدودیتهای دیگری نیز وجود دارد که همان روابط بین جنسی است . البته این مسئله نیز با تمهیداتی قابل حل است . همانطوریکه جامعه پلیسی درمورد انجام کارهای محوله در بخش زنان جای خودش را باز کرده باید در ارتش و سپاه نیز این موضوع مورد بحث و تبادل نظر و سپس محدودیتها برداشته شود . با رفع موانع ما نیروی انسانی قابل توجهی را بدست خواهیم آورد و از این راه شاید برای ارتقاء سطح حفاظت از مناطق تحت مدیریتمان گام مؤثری برداریم . اکنون بیش از نیمی از تشکلهای زیستمحیطی را خانمها تشکیل داده اند و دراین راه موفق بوده اند . بیشتر خبرنگاران و روزنامه نگاران را خانمها تشکیل میدهند . خوشا زمانیکه آنان به میدان بیایند و حافظ عرصه های طبیعی و منابع زیستی شوند . شاید آمدن آنان به میدان عمل بجای برداشتن یک قدم در راه حفاظت پرشی چشمگیر انجام شود .به امید آن روز و تغییری عاقلانه و دلسوزانه.  

/ 0 نظر / 56 بازدید